ປະກາດແຈ້ງການ

ສະຖິຕິ ຂະແໜງການ ປທສ

ວິໃສທັດ

ວິໃສທັດ

ໝາຍເຖິງ ການບໍລິການສະໜອງ ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໂດຍມີຂອບເຂດບໍລິການ ຕາມປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

I. ການໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ມີ 3 ປະເພດຄື:

ກ. ໃບອະນຸຍາດປະເພດ 1:

ແມ່ນໃບອະນຸຍາດສຳລັບ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍເປັນຂອງຕົນເອງ, ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ອື່ນໆ

ຂ. ໃບອະນຸຍາດປະເພດ 2:

ແມ່ນໃບອະນຸຍາດສຳລັບ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍ ເປັນຂອງຕົນເອງ, ສາມາດບໍລິການໃນຂອບເຂດແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

ຄ. ໃບອະນຸຍາດປະເພດ 3:

ແມ່ນໃບອະນຸຍາດສຳລັບ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍ ເປັນຂອງຕົນເອງ, ສາມາດບໍລິການໃນຂອບເຂດ ເມືອງ

(ໃນຈຳນວນ 3 ປະເພດນັ້ນ ຂັ້ນແຂວງແມ່ນສາມາດ ອອກໃບອະນຸຍາດໄດ້ໂດຍກົງສຳລັບປະເພດທີ 3 ແລະ ປະເພດທີ 2 ແມ່ນສາມາດອອກໄດ້ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຂໍຄຳຄິດເຫັນຈາກກະຊວງ )

II. ການຂໍໃບອະນຸຍາດໃໝ່ ສຳລັບປະເພດ 2 ແລະ 3 ປະກອບເອກະສານດັ່ງນີ້:

 1. ໃບສະເໜີ
 2. ໃບຄຳຮ້ອງ
 3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານ
 5. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ
 6. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ)
 7. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Passport)
 8. ເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການເປັນນິຕິບຸກຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ
 9. ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະການເງີນຈາກທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ
 10. ໃບຢັ້ນຢືນປະສົບການຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ
 11. ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຜູກຜັນຕ່າງໆ (ຖ້າມີການຮ່ວມທຶນກັນ)
 12. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ
 13. ແຜນຜັງລະບົບເຕັກນິກ
 14. ລະບຽບການວິສາຫະກິດ
 15. ເອກະສານອືນທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ
 16. ຮູບຂະໜາດ 3x4  ຈຳນວນ 2 ໃບ

III. ການຂໍຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ໂຈະການໃຫ້ບໍລິການ

  1. ໃບສະເໜີ

  2. ໃບຄຳຮ້ອງ

  3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

  4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານ

  5. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ

  6. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ)

  7. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Passport)

  8. ເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການເປັນນິຕິບຸກຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

  9. ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະການເງີນຈາກທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ

  10. ໃບຢັ້ນຢືນປະສົບການຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ

  11. ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຜູກຜັນຕ່າງໆ (ຖ້າມີການຮ່ວມທຶນກັນ)

  12. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ

  13. ແຜນຜັງລະບົບເຕັກນິກ

  14. ລະບຽບການວິສາຫະກິດ

  15. ເອກະສານອືນທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ

  16. ຮູບຂະໜາດ 3x4  ຈຳນວນ 2 ໃບ (ບໍ່ໃຊ້ຖ້າກໍລະນີໂຈະ)

  17. ໃບອະນຸຍາດສະບັບເກົ່າ

ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ

ວາລະສານ ໄອຊີທີ

ວິດີໂອເຕືອນໄພອິນເຕີເນັດ

ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ສະຖິຕິການເຂົ້າເວັບ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2017 ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ | ໂທ/ແຟັກ : (+856) 81 312 508 | E-Mail : dpt-ou@mpt.gov.la