ປະກາດແຈ້ງການ

ສະຖິຕິ ຂະແໜງການ ປທສ

ວິໃສທັດ

ວິໃສທັດ

I. ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟມີ 2 ປະເພດຄື:

ປະເພດທີ 1: ແມ່ນການປະກອບການ ສະໜອງບໍລິການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ສະເພາະ ເປັນທຸລະກິດຫຼັກຂອງຕົນເອງ ໂດຍມີເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ໃຊ້ພ້ອມ ເຊັ່ນ: ຮ້ານອິນເຕີເນັດຄາເຟ

ປະພເດທີ 2: ແມ່ນການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃຫ້ຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການຂອງທຸລະກິດອື່ນ ຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ: ຮ້ານກິນດື່ມ, ບ້ານພັກໂຮງແຮມ, ສະຖານບັນເທີງ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ສະຖາບັນສຶກສາ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ.

II. ການຂໍໃບອະນຸຍາດໃໝ່

 1. ໃບສະເໜີ
 2. ໃບຄຳຮ້ອງ
 3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານ
 5. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານ
 6. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ 
 7. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Passport) 
 8. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ) 
 9. ໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກ 
 10. ສຳເນົາໃບປະກາດຄຸນວຸດທິດ້ານໄອທີ 1 ສະບັບ 
 11. ຮູບຂະໜາດ 3x4  ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບພື້ນຫຼັງສີຂາວ)

III. ການຂໍຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ໂຈະການໃຫ້ບໍລິການ

 1. ໃບສະເໜີ
 2. ໃບຄຳຮ້ອງ
 3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຖ້າວິສາຫະກິດມີການປ່ຽນແປງ)
 4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 5. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 6. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 7. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Passport) (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 8. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ) (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 9. ໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 10. ສຳເນົາໃບປະກາດຄຸນວຸດທິດ້ານໄອທີ 1 ສະບັບ  (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 11. ຮູບຂະໜາດ 3x4  ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບພື້ນຫຼັງສີຂາວ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຖ້າກໍລະນີໂຈະ)
 12. ໃບອະນຸຍາດສະບັບເກົ່າ

IV. ຮູບແບບການສັນຈອນເອກະສານ ໃນການຂໍໃບອະນຸຍາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ

       ການຂໍອອກໃບອະນຸຍາດແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 10 ວັນລັດຖະການ.

 

ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ

ວາລະສານ ໄອຊີທີ

ວິດີໂອເຕືອນໄພອິນເຕີເນັດ

ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ສະຖິຕິການເຂົ້າເວັບ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2017 ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ | ໂທ/ແຟັກ : (+856) 81 312 508 | E-Mail : dpt-ou@mpt.gov.la