ປະກາດແຈ້ງການ

ສະຖິຕິ ຂະແໜງການ ປທສ

ວິໃສທັດ

ວິໃສທັດ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

       ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງຂຽນຫຍໍ້ (ພປທສ), ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ “ Division of Posts and Telecommunications ” ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນດ້ານຊີວິດການເມືອງຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ພ້ອມກກັນນັ້ນກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ, ກວດກາໃນດ້ານວິຊາການຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. ພະແນກ ປທສ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານທ້ອງຖິ່ນ.

ໜ້າທີ
 1. ຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກ-ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ,  ທິດທາງແຜນຍຸທະສາດຂອງກະຊວງເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ,ແຜນງານ,ໂຄງການຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງ.
 2. ຂື້ນແຜນການໄລຍະສັ້ນ ,ກາງ ແລະໄລຍະຍາວໃນການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໂດຍການເຫັນດີຂອງເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ເພື່ອສະເໜີກະ ຊວງອະນຸມັດ.
 3. ເກັບກໍາສະຖິຕິດ້ານດ້ານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 4. ອອກອະນຸຍາດ ,ຕໍ່ອາຍຸ,ໂຈະ,ຖອນ ແລະ ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດດໍາ ເນີນ ທຸລະກິດທີ່ແຂວງ/ນະຄອນ ຫຼວງ ຮັປຜິດຊອບ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸການນຳໃຊ້ຄຶ້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸລະບົບໂຟນີ ທີ່ກະຊວງໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ.
 5. ຄຸ້ມຄອງ , ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 6. ເກັບຄ່າທໍຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ຫຼວງ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.
 7. ໃຫ້ການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ, ພັດທະນາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຄຸ້ມຄອງໂຄງລ່າງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະ ນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 8. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້  ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງບັນດາຫ້ອງການໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ ປະຈຳເມືອງ.
 9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຮອບດ້ານຂອງພະແນກ ໃຫ້ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເປັນປົກກະຕິ.
 10. ຂື້ນແຜນຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ. 

ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ

ວາລະສານ ໄອຊີທີ

ວິດີໂອເຕືອນໄພອິນເຕີເນັດ

ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ສະຖິຕິການເຂົ້າເວັບ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2017 ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ | ໂທ/ແຟັກ : (+856) 81 312 508 | E-Mail : dpt-ou@mpt.gov.la