ຕິດຕໍ່

ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ບ້ານດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໂທລະສັບ: +856 81 312 508

ອີເມວ: dpt-odx@ou.gov.la