Cyberspace

Master Degree of Software Engineering

ພິທີຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ ເວັບໄຊຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-5 ກັນຍາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະນຳ ແລະ ວິຊາການຈາກພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ ນຳໂດຍ ທ່ານ ສົມບຸນ ມະນີ

ພິທີຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ມອບ-ຮັບເວັບໄຊ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຫຼາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ເມສາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະທີມງານຈາກ ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ ນຳໂດຍທ່ານ ສະເຫຼີມ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ

ພິທີຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ມອບ-ຮັບເວັບໄຊໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໃນຫວ່າງວັນທີ 15-16 ມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທາງທິມງານຈາກ ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ ນຳໂດຍທ່ານ ສະເຫຼີມ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ