ບຸກຄະລາກອນ

ຄະນະນຳພະແນກ ປທສ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

ຂະແໜງໄປສະນີ

ຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີ່

ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ