ລຳດັບ

ລາຍຊື່ເມືອງ

ຊື່ເວບໄຊ

1

ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງ ເມືອງ ໄຊ

www.muangxay.gov.la

2

ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງ ເມືອງ ແບງ

www.muangbeng.gov.la

3

ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງ ເມືອງ ຮຸນ

www.muanghoun.gov.la

4

ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງ ເມືອງ ນາໝໍ້

www.namo-odx.gov.la

5

ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງ ເມືອງ ຫຼາ

www.muangla-odx.gov.la

6

ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງ ເມືອງ ປາກແບງ

www.muangpakbeng-odx.gov.la

7

ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງ ເມືອງ ງາ

 

 

ລຳດັບ

ຊື່ພະແນກການ, ອົງການ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ

1

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

2

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

3

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

4

ພະແນກການເງິນ

5

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ

6

ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

7

ພະແນກພາຍໃນ

8

ພະແນກຍຸຕິທຳ

9

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

10

ພະແນກໄປສະນີໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

11

ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

12

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

13

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

14

ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

15

ພະແນກການຕ່າງປະເທດ

16

ຫ້ອງການແນວລາວສ້າງຊາດ

17

ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ

18

ຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ

19

ຄະນະກວດກາ ພັກ-ລັດ

20

ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ

21

ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ

22

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ

23

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ

24

ສະຫະພັນກຳມະບານ ແຂວງ

25

ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ

26

ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ