ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊໃຫ້ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊໃຫ້ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ. 

ເວັບໄຊ: http://dpwt-odx.gov.la