ການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ໄອຊີທີ

ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເວັບໄຊ ໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ

#
ຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການພັດທະນາເວັບໄຊດ້ວຍ CMS WordPress ແລະ Joomla ໃຫ້ບັນດາພະແນກການ ແລະ ເມືອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ຫ້ອງການສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ສະຖານີວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ
#
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ