ຂໍ້ກຳນົດ:

ຊື່ ເລກທີ່ ວັນທີ່
ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິການ, ການນຳໃຊ້ ລະບົບອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 141/ຫສນຍ 15/04/2006

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ຄຳສັ່ງ:

ຊື່ ເລກທີ່ ວັນທີ່
  ................. ....................

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ຄຳແນະນຳ:

ຊື່ ເລກທີ່ ວັນທີ່
    ----------------