ພາລະບົດບາດ

ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຂຽນຫຍໍ້ (ພປທສ), ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ “ Division of Post and Telecommunications of  Oudomxay Province ” ຂຽນຫຍໍ້ “DPT” ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂັ້ນແຂວງ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ​ດ້ານຊີວິດການເມືອງ ໂດຍອົງການປົກຄອງ​ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາ-ຊີ້ນຳ, ກວດກາໃນດ້ານວິຊາການ ໂດຍກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.

          ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ...