ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

Careers Image

ຈົບວິຊາສະເພາະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ພະນັກງານໄອທີ
ຈົບວິຊາສະເພາະ ລະດັບປະລິນຍາຕີຼ ສາຂາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(ໄອທີ), ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ, ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
ກົດເບິ່ງລາຍລະອຽດ